Memorandum di Intesa tra l’Università di Catania e l’Enm